مهندسي عمران و معماري

در مورد تازه هاي مهندسي عمران و معماري

عوامل موثر بر طراحی معماری

عوامل موثر بر طراحی معماری  

·       اهداف و عوامل مؤثر بر طراحي پروژه معماري:

1.     تعيين اهداف پروژه

2.     تعيين برنامه فيزيكي طرح

3.     بررسي عوامل جغرافيايي و محيطي

4.     شرايط اقليمي

5.     ابعاد انساني و فضاي معماري

6.     مقياس انساني در فضاي معماري

7.     الزامات تاسيساتي

 

 

·       ابعاد مختلف در طراحي:

1.     ابعاد عملكردي

2.     ابعاد جغرافيايي و محيطي

3.     ابعاد هنري و ذوقي

4.     ابعاد فني و تكنيكي

5.     ابعاد اجتماعي و فرهنگي

 

+ نوشته شده در  Wed 22 Oct 2008ساعت 23:5  توسط محمد نقی مطلب زاده(مدیر سایت)  |